1.       A 18. §. (5) bekezdése az egységes rovatrend B31;32;33;34;35; sorait kibővítette a B36-tal (Egyéb közhatalmi bevételekkel) és egyszerűsített adójellegű összevont bevételekként kezeli a jövőben.

2.       A más szervezet által beszedett, de másik szervezetet megillető összegeket a bevételre jogosult szerv által előírt alaki és tartalmi szempontoknak megfelelően kell elszámolni (megküldeni) a tárgyhót követő 17. napig.

3.       A 49/B. (1) bekezdése 2020. 01.01-től hatálytalan Ez a megszűnő költségvetési szerv aktív – passzív időbeli elhatárolásainak a felhalmozott eredménnyel szembeni kivezetését írta elő.

4.       Az 56. § (1) bekezdés hatályát veszti 2020 január 1-től, ezért nem kell alkalmazni az Ávr. 32. § (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatást.

5.       Az 1. sz. melléklet: „A Kincstár beszámolási és könyvvezetési körébe tartozó KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐÍRÁNYZATOK”

  • 1 – 11 sora a 12. sorral bővült;
  • az 1.- 2. sora értelemszerűen, a 7. - 8. sora pedig módosítás nélkül tovább él,
  • a többi sor változott, hol a címek módosultak (kimaradtak, vagy bővültek, illetve cserélődtek.

6.     A 2. sz. mellékletben: az előzőekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó szervek feladatain belül módosult az 5; 8; 9; és 19. sor. Ezek mindegyike kapcsolódik a követelésekhez és a kötelezettségvállalásokhoz.

7.    A K4 tábla (Ellátottak pénzbeli juttatásai) K44 j/ ponttal bővült: a gyermekek otthongondozási díjának elszámolási kötelezettségével a Szoctv 38. § alapján;

A B1 tábla B113 sorát alábontja a B1131 települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatására, - valamint B1132 települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatására.)

8.    A B3 tábla (Közhatalmi bevételek) B312. c/pontját (közhatalmi szervezetek különadója) hatályon kívül helyezték.

9.    Az egységes számlatükröt az előző változásokkal összhangban úgy módosították, hogy a 9113 számlát 91131 (azon belül 1 – 2 -3 végződésűként) és 91132 számlát (azon belül ugyancsak 1-2-3 végződésűként) hoztak létre.

10.  A kötelező egyezőségek keretében a 0041. számlával szemben elszámolt 9-es számlák módosított változatainak meg kell egyezniük a 3511. számla egyenlegével.